ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการประเมินโครงการสางเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหิน  (อ่าน 2061 ครั้ง)

plus minus reset

jewerly

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหิน
ผู้รายงาน   :   นางสาวศิวานิส   แจ่มโถง
ปีที่ศึกษา   :   2554

   บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหินมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน คณะครู จำนวน     3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 17 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ 1  แบบประเมินบริบทของโครงการ
ฉบับที่ 2  แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ฉบับที่ 3  แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ ฉบับที่ 4  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ฉบับที่ 5  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านความพึงพอใจของโครงการ   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน
   ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหินมีดังนี้
1.   ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนบ้านห้วยเหิน ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
2.   ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสหกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.   ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมสหกรณ์ มีกระบวนการดำเนินงาน
อยู่ในระดับ มาก และกิจกรรมกีฬาสี มีกระบวนการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด
4.  ผลการประเมินด้านผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคารวะธรรม ด้านสามัคคีธรรมของนักเรียน และด้านปัญญาธรรม
อยู่ในระดับ มาก  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับ มาก