ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 1063 ครั้ง)

plus minus reset

kruooy25542011

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง     รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม
             การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้รายงาน    นางสาวภักดี  นาชัยลาน
ปีที่รายงาน  2555บทคัดย่อ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement  Divisions)  จะมีการแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน  ผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ  ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง  และทำให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   (1)  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เรื่อง การหารโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80  / 80    (2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เรื่อง การหาร โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  (3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง การหาร  โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD   และ(4)ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาด    ตำบลกุดจิก    อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  จำนวน  35  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  4  ชนิด คือ   (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น 1 ฉบับ 30  ข้อ  (3) แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 ชุด  และ(4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   

      ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เรื่อง การหาร  โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD    มีค่าเท่ากับ  เท่ากับ  84.75  / 83.52   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80 / 80
2.   ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เรื่อง การหาร  โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD    มีค่าเท่ากับ  0.7788   หรือคิดเป็นร้อยละ  77.88   แสดงว่านักเรียน
มีพัฒนาการทางการเรียน
3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีความคงทนในการเรียนหลังเรียนผ่านไปแล้ว  2  สัปดาห์ 
4.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  3  ลำดับแรก คือ 
ข้อ 10 การมีโอกาสได้ทราบคะแนนกลุ่มและคะแนนตนเอง     ข้อ 8  เนื้อหาแบบฝึกทักษะการหารมีความชัดเจน  มีตัวอย่างประกอบช่วยให้ทำแบบฝึกทักษะย่อยได้ถูกต้อง  และนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 06:43:13 AM โดย kruooy25542011 »