ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ  (อ่าน 1159 ครั้ง)

plus minus reset

dizyu

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 36

  • Level and Hp Level 4 : Exp 86%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ
ผู้รายงาน   นางอรุณศรี  ศรีประศาสน์
ปีการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการและ3 ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนพัฒน์พงศ์  ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554  จำนวน 7 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ 1)หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ จำนวน 9 เล่ม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ3)แบบฝึกหัดท้ายเล่ม หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ เล่มละ 10 ข้อ    และ4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คุณธรรม 9 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 30 ข้อ  สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (m ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ค่า t-test แบบ dependent ค่า p ค่า r เพื่อวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบและหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ เท่ากับ (E1 / E2 ) 81.27 / 83.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด คุณธรรม 9 ประการ ก่อนเรียนร้อยละ 49.52  หลังเรียนร้อยละ 94.76. มีความก้าวหน้าร้อยละ  45.24  มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ระดับ .05 (t-test= 11.078 *)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด คุณธรรม 9 ประการ  มีค่าเฉลี่ย (m) = 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) = 0.72  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก