ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (อ่าน 1276 ครั้ง)

plus minus reset

จินตนา

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษาค้นคว้า   จินตนา  มีสมศักดิ์
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
วิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าร้อยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  ค่าสถิติที่ใช้  คือการทดสอบค่าที  (T-test) 
ผลการศึกษาพบว่า 
1.   ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1 / E2  เท่ากับ  89.48/86.58 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ  E1 / E2  เท่ากับ  80/80     
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5
3.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด