ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  (อ่าน 1046 ครั้ง)

plus minus reset

เสาวนีย์ โคตรชมภู

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                       
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  วิชาเคมี เรื่อง  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล โมล และ
               ความเข้มข้นของสารละลาย
ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางเสาวนีย์   โคตรชมภู
สถานศึกษา     โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21
ปีที่พิมพ์      2555

                                                                                        บทคัดย่อ

    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  วิชาเคมี เรื่อง  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล โมล และความเข้มข้นของสารละลาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   (2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบทักษะการคิดคำนวณ  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบทักษะคิดคำนวณ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21   จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  3 ชนิด  คือ  (1)  ชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  วิชาเคมี เรื่อง  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล โมล และความเข้มข้นของสารละลาย  จำนวน  4  ชุด  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยาก  ตั้งแต่  0.26  ถึง  0.79  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.29  ถึง  0.71  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.82  และ  (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคิดคำนวณ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ซึ่งมี  5  ระดับ  จำนวน  16  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง  0.37  ถึง  0.76  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.82  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
    ผลการวิจัยพบว่า  ชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  วิชาเคมี เรื่อง  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล โมล และความเข้มข้นของสารละลาย  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.28/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ  0.8727  ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  87.27นักเรียน        ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคิดคำนวณ   มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคิดคำนวณ   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.54   S.D.  0.14)
   การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  ชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  วิชาเคมี เรื่อง  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล โมล และความเข้มข้นของสารละลาย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะสามารถนำมาใช้เป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียน การสอนเคมีได้  ดังนั้น  ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีในระดับชั้นอื่นหรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ด้วย  เพื่อส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  และทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน