ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6  (อ่าน 961 ครั้ง)

plus minus reset

ผอ.กลมๆ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียน
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
ผู้จัดทำ : นายนาวี  ทรัพย์ห่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์  (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ด้านความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ของหลักสูตรที่พัฒนา
               ประชากรในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน ครูผู้สอนประจำชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 3 คนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และผู้เชี่ยวชาญอีก 2 คน รวมจำนวน 8 คน (2) ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) ผลการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร และคู่มือการใช้หลักสูตร โดย เอกสารหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ วิสัยทัศน์ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และเวลาการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับคู่มือการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น และแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 5 แผน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีชั้นละ 6 แผน ใช้เวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรทุกระดับชั้น จำนวน 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบว่า กรรมการทุกคน เห็นว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน และชุมชน เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และระบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพความเป็นจริงของสังคมได้ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมในการนำมาปรับประยุกต์ใช้กับเกษตรผสมผสาน และส่วนใหญ่ เห็นว่า โครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ กระบวนการและคุณธรรม เจตคติ ค่านิยม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การกำหนดแหล่งเรียนรู้และทรัพยากร การประเมินผลการเรียนรู้ มีความชัดเจน หลากหลาย เหมาะกับสภาพท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แสดงว่า องค์ประกอบของหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสม
(2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นดำเนินการวางแผนหลักสูตร และขั้นสรุปและเรียบเรียงเป็นหลักสูตร ขั้นดำเนินการวางแผนหลักสูตร พบว่า กรรมการพัฒนาหลักสูตร แสดงพฤติกรรม การให้ความสนใจขณะผู้อื่นอภิปรายหรือแสดงข้อเสนอแนะมากที่สุด และปรากฏพฤติกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมน้อยที่สุด สำหรับกิจกรรมที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของการวางแผนหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล นำเสนอข้อมูลใหม่ๆ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ประกอบการประชุมทุกกิจกรรม  ขั้นสรุปและเรียบเรียงเป็นหลักสูตร พบว่า แสดงพฤติกรรมการให้ความสนใจ ขณะผู้อื่นอภิปรายหรือแสดงข้อเสนอแนะมากที่สุด และปรากฏพฤติกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกคน มีความเห็นว่า วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของที่กำหนดไว้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตร ช่วยให้ผู้เข้าประชุม เข้าใจขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับผู้เข้าประชุมทุกคน นอกจากนั้น คณะกรรมการยังมีความคิดเห็นว่า ข้อดีของวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ร่วมกันปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าประชุม และได้หลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจริงของโรงเรียนและท้องถิ่น ส่วนข้อด้อยของวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ ใช้เวลาในการประชุมมาก ผู้เข้าประชุมบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ทำให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่กระตือรือร้น ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่เตรียมข้อมูลหรืออุปกรณ์ในการประชุมมาล่วงหน้าผลการปฏิบัติงานจึงไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปรับปรุงวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เสนอไว้ ได้แก่ ผู้ดำเนินการประชุมควรจัดประชุมนอกเวลาการสอนปกติกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมมีความกระตือรือร้น เตรียมข้อมูลล่วงหน้า ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าประชุม และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าประชุม ให้เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
(3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วงจร PDCA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ด้านความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ของหลักสูตรที่พัฒนา พบว่า ทั้งองค์ประกอบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้อยู่ในระดับมากทั้งสิ้น
          (4) ข้อเสนอแนะด้านการพัมนาหลักสูตร โดยหลักสูตรการเกษตรแบบบูรณาการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และควรกำหนดแหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น