ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ผู้วิจัยนางสมคิด จันทรคณา  (อ่าน 1267 ครั้ง)

plus minus reset

punvipha

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
The Important Days โดยใช้ข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์สำหรับพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2)  เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและจับสลากขึ้นมา ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 มีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินงานวิจัย 2) แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย  3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Important Days ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้  4) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days จำนวน 5 เรื่อง 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  6) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
   1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์สำหรับพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถานภาพทั่วไปของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของสถาบันระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยานิพนธ์ ส่วนมากเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนจะใช้แบบฝึกทักษะเป็นจำนวนมากการเรียนส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาเอกสารด้วยตนเอง เรียนจากครู เรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์และเรียนจากเพื่อน ซึ่งอิทธิพลด้านผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด มีการหาประสิทธิภาพแบบฝึก ตัวแปรส่วนใหญ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่มีการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่ายและอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น t-test แบบ dependent หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
2. ผลการออกแบบและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.10/89.26
มีรายละเอียดดังนี้
      2.1 Topic : New Year’s Day   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/89.63
      2.2 Topic : Valentine’s Day   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.90/87.78
      2.3 Topic : Songkran’s Day   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.79/91.11
      2.4 Topic : Loykrathong’s Day   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.52/88.89
      2.5 Topic : Christmas Day   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.41/88.89

   3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
The Important Days มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
TheImportant Days มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
(S.D. = 0.48)