ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหิน  (อ่าน 1072 ครั้ง)

plus minus reset

jewerly

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหินมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม [/size]5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  คณะครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ 1     แบบประเมินบริบทของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ฉบับที่ 3         แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ฉบับที่ 4  แบบสังเกตพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ฉบับที่ 5  แบบประเมินผลกระทบด้านความพึงพอใจของโครงการ ฉบับที่ 6 แบบสำรวจรายการรางวัลที่นักเรียนและครูได้รับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน[/b][/font][/size]
[/size]                ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหินมีดังนี้[/size]
1.       [/font][/size]ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยเหิน ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่าพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.    [/font][/size]ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสหกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่าพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.       [/font][/size]ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมสหกรณ์ มีกระบวนการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมกีฬาสี มีกระบวนการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่าพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.  [/font]ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคารวะธรรม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.87 ด้านสามัคคีธรรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 88.71 และด้านปัญญาธรรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.87 และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่าพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายชั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
[/size]5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมาก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่าพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายข้อผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการสำรวจรางวัลที่นักเรียนและครูได้รับ พบว่า นักเรียนจำนวน 10 คน และครู จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงชาติ ระดับประถมศึกษา ตามโครงการสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กมลชนก

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 9

 • Level and Hp Level 2 : Exp 50%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุภาพ ยิ่งกำแหง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 05:40:44 PM »
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบกับการจัดการเรียน
              การสอนแบบสะท้อนองค์รวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
              จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้วิจัย      นางสุภาพ  ยิ่งกำแหง
ปีที่ศึกษา 2553

                                              บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2) พัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) ทดลองใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) ประเมินและปรับปรุงชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 33 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  แบบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ชุดฝึกทักษะ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย  พบว่า
   1.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการชุดฝึกที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบหลักได้แก่ คู่มือการใช้ชุดฝึกสำหรับครูและคู่มือการใช้ชุดฝึกสำหรับนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์ในการเรียนรู้ สาระสำคัญ  สาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
   2.การพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนองค์รวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.40/79.08 
   3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนองค์รวม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะ      การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนองค์รวม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   5.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะ      การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนองค์รวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.73 , S.D. = 0.54)   [/left]