ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม เขตบางกอกน้อย กทม.  (อ่าน 561 ครั้ง)

plus minus reset

ladda701

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.9%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อโครงการ:   การประเมินส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนของนักเรียนโรงเรียน
วัดปฐมบุตรอิศราราม สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประเมิน     :    อุบลวรรณ งามศิริผล
 
 
บทคัดย่อ

                                 การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam. D.L)   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ด้วยรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam Daniel L. 2002: 164) มี 4 ด้าน คือ ด้านบริบทแวดล้อม ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการ
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ   ครู จำนวน 8 คน นักเรียนจำนวน 65 คน และผู้ปกครองจำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น  3 ประเภท จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบสอบถามสำหรับครู เกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ  2. แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็นและพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการ  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองตามโครงการ สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
               1. การดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีระดับการดำเนินโครงการทุกด้านอยู่ในระดับดี จำแนกได้ดังนี้
                1.1 การประเมินด้านบริบท พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการโดยรวมทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า   การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับดี และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  อยู่ในระดับดี ตามลำดับ
                     1.1.1 ด้านการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนเป็นโครงการที่สร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน
                     1.1.2 ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมในโครงการสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
                     1.1.3 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
                 1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ เอกสารสนับสนุนโครงการที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเพียงพอ
                 1.3 การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประชุมปรึกษาหารือนำปัญหาต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข
                1.4 การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมก่อนดำเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าก่อนดำเนินโครงการทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินโครงการทุกข้ออยู่ในระดับดี   
            2. ด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือหลายๆประเภท
            3. ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุตรหลานท่านอ่านหนังสือเป็นประจำ