ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ  (อ่าน 960 ครั้ง)

plus minus reset

pakpod

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง   การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผู้ศึกษา      นายจิตร  การเกษ
สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอลำปลายมาศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ปีที่ศึกษา    2554
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 โดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน มีความมุ่งหมายในการประเมิน 4  ด้าน  คือ
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
2. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input Evaluation)
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
4. ด้านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)                                                                       
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 67  คน จำแนกเป็น ครูผู้สอน จำนวน 9  คน คณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 8 คนและนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ จำนวน 3  ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ใช้เก็บข้อมูลจากครูผู้สอน จำนวน 28 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.36-0.96 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94  ฉบับที่ 2 ใช้เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 87 ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.23-0.99 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97  ฉบับที่ 3 ใช้เก็บข้อมูลจากนักเรียน จำนวน 34 ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.92 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
         1. ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ครูผู้สอน เห็นว่า ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับหลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น เห็นว่า ความเพียงพอด้านงบประมาณ  หนังสือ  วารสาร  เอกสารประกอบการเรียนเอกสารการค้นคว้า  สื่อการเรียนการสอน สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเพียงพอ อยู่ใน  ระดับมาก
         2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม คณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนใหญ่ เห็นว่า ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับหลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับการปฏิบัติจริง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น เห็นว่า ความพร้อมของการจัดกิจกรรมโรงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  และส่วนด้านกระบวนการ พบว่า  สภาพการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านปัญหาการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
         3. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก