ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ  (อ่าน 624 ครั้ง)

plus minus reset

tanit

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 17

  • Level and Hp Level 3 : Exp 36%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
ผู้ศึกษา                ธีรศักดิ์ ปอโซโร
ปีการศึกษา             2554
 
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ประชากร  ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 58 คน การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) ของ Stuffle Beam เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามด้านกระบวนการ และแบบสอบถามด้านผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลได้ดังนี้
                      การประเมินด้านบริบท โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.35)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.29) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การประเมินด้านกระบวนการ โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การประเมินด้านผลผลิต โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42) ผ่านเกณฑ์การประเมิน