ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISS  (อ่าน 705 ครั้ง)

plus minus reset

tanawut

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 6

  • Level and Hp Level 2 : Exp 13%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่องวิจัย   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรม  ตามแนวคิด CISS
                         ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การเรียนรู้  เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย      นางอรเนตร  ไชยช่วย
ปีที่พิมพ์               2555

                                                                      บทคัดย่อ

                      รายงานการวิจัย  เรื่อง  ผลการพัฒนาคณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรมมตามแนวคิด CISST ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลาการด้านการผลิตสื่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ที่แสดงออก และสามารถสะท้อนแนวคิด CISST   กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ทั้งสิ้น  31  คน  จำแนกเป็น 1) ผู้วิจัย  จำนวน  1  คน   2)  ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 4  คน   3) ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  คน   4)  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  (1) ครูผู้สอนวิชาศิลปะจำนวน  9  คน  (2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีปัญหาการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ จำนวน  6  คน  5) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย  (1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน 7  คน  (2) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 2 คน ขั้นตอนดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ที่แสดงออก และสามารถสะท้อนแนวคิด CISST ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ระยะที่  2  การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์  ระยะที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISST ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์  แผนการสอนทัศนศิลป์ แบบวิเคราะห์รูปแบบผลงานทัศนศิลป์ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้านบทบาทผู้บริหาร ด้านบทบาท และด้านการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์  แบบประเมินสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ด้านผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน   สุขสำราญ พบว่า  สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  ระยะที่  1   มีระดับการปฏิบัติโดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย  และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  คือ  ด้านการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานทัศนศิลป์ ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันพิจารณาเชิงลึก และที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ พบว่า  ปัญหาการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมจัดทำผลงานทัศนศิลป์  คือ  ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ไม่ต่อเนื่อง  กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ครูขาดการผลิตสื่อประเภทแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  โดยเฉพาะสื่อประเภทแบบฝึกทักษะ และสื่อที่จัดหามาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง การรายงานผลการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพของสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังขาดหลักการประเมินที่ดี  การนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลการปรับปรุงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีน้อยมาก ไม่มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์  เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งดำเนินการ 3  ระยะ ปรากฏผล ดังนี้
     2.1 ผลการดำเนินการออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ก่อนการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย  มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ มาก่อน 3  คน  และไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย  13 คน ไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอจึงไม่สามารถออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์  ได้ หลังจากผู้ร่วมวิจัยทั้ง 16  คนเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จำนวน 2 วัน ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในด้านการวิเคราะห์เนื้อหา  กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กำหนดขอบข่ายของเนื้อหา กำหนดลำดับขั้นตอนของเนื้อหา เขียนผังงาน  โครงสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตสื่อ  นวัตกรรม  เตรียมรูปภาพประกอบ  เนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ได้ด้วยตนเอง 
      2.2  ผลการดำเนินการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จากการสังเกตพฤติกรรมในการฝึกอบรมการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 บรรยากาศการการฝึกอบรมแสดงออกทางใบหน้าด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับการผลิตสื่อที่สร้างด้วยตนเองวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี จึงทำให้การฝึกอบรม  ไม่ตึงเครียด และสร้างความเข้าใจได้ง่าย และผู้ร่วมวิจัยมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจในการฝึกอบรมมากซึ่งก่อนฝึกอบรม ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 16  คน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับพอใช้ และดี และหลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีและ ดีมาก 
      2.3  ผลการนำแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ไปใช้  ตามที่ผู้ร่วมวิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในวงรอบที่ 1  และวงรอบที่ 2 ได้นำไปให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ  พบว่า โดยภาพรวมแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ผ่านการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ประกอบ และการใช้ภาษาอยู่ที่ระดับพอใช้  ด้านเทคนิค วิธีการ ในแบบฝึกเสริมทักษะ ส่วนมากยังต้องปรับปรุงใน รูปภาพประกอบ สีสัน  รูปเล่มและการออกแบบที่เร้าความสนใจ  เพื่อให้แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3.  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลังจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน ได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขั้นตอนการสร้างตามคำชี้แนะ และการนิเทศติดตามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้นำสื่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จำนวน 7 เล่ม ไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาศิลปะ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน เกี่ยวกับกิจกรรมการวาดภาพเกี่ยวกับความรัก กิจกรรมขดดินน้ำมันสร้างสรรค์ กิจกรรมลากเส้นให้เป็นภาพ และกิจกรรมวาดภาพจินตนาการครอบครัวและบ้าน ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทัศนศิลป์พบว่า  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ และสะท้อนแนวคิด CISST จากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ ในวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับดี และในวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก สรุปได้ว่าผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์มีคุณภาพสูงขึ้น