ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้น ป.2 นางสาธร บุศดี  (อ่าน 728 ครั้ง)

plus minus reset

แจ๊ค

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 24

  • Level and Hp Level 4 : Exp 1%
    HP: 2.4%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา            นางสาธร   บุศดี
ปีการศึกษา            2555
                                                                  บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนหมู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านดอนหมู อำเภอเสนางคนิคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน  9  คน (ข้อมูล 10  มิถุนายน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ 2555) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื้อหาที่นำมาสร้างแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ 1) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กร 2) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ คร  3) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ปร  4) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ พร  5) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กล  6) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ คล  7) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ปล  8) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ พล  9) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กว  10) การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ขว เครื่องมือที่ใช้ในการในการทดลองในครั้งนี้ ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 แผนจัดการเรียนรู้  2) แบบฝึกทักษะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest- Posttest) ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.70 และค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 14 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

   1.  แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5966 แสดงว่าผู้เรียนมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ 59.66
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด