ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 418 ครั้ง)

plus minus reset

nps2555

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 7

  • Level and Hp Level 2 : Exp 25%
    HP: 0.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียน
         การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา         นภาพร  วรรณทอง
ปีการศึกษา      2555

บทคัดย่อ

   การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์                  ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบ               การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ห้องเรียน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก              ค่าความเชื่อมั่น ค่า IOC และสถิติทดสอบ t
   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 85.68 /87.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.02, S.D.= 0.29)