ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม  (อ่าน 476 ครั้ง)

plus minus reset

แจ๊ค

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 24

  • Level and Hp Level 4 : Exp 1%
    HP: 2.3%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                     ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก
                     จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผู้ศึกษา         นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
ปีการศึกษา      2556
                                                    บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 32 คน (ข้อมูล 10  มิถุนายน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2555) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื้อหาที่นำมาสร้างแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้แก่ 1) มาตราสะกด (กน กก กบ กด) 2)  วรรณยุกต์ 3) อักษรไตรยางค์ 4) คำเป็น คำตาย 5) คำนาม 6) คำสรรพนาม และคำกริยา 7) คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน 8) พยางค์ คำ กลุ่มคำ 9) ประโยค 10) สำนวนไทย เครื่องมือที่ใช้ในการในการทดลองในครั้งนี้   ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 30 แผน 2) แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 10 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest- Posttest) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.67 และค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.47 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   สรุปผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

   1.  แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีค่าเท่ากับ 0.6518 แสดงว่าผู้เรียนมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ 65.18
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด