ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  (อ่าน 478 ครั้ง)

plus minus reset

soting999

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 18

  • Level and Hp Level 3 : Exp 45%
    HP: 0.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                     รายงานการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือ
                                      คำคล้องจองประกอบภาพ  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2 
ผู้รายงาน                     นางทัศนีย์  พลตื้อ
ตำแหน่ง                        ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงานสังกัด              โรงเรียนชุมชนนาสีนวล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                     มหาสารคาม  เขต 2                                   
ปีที่พิมพ์                            2556
 
บทคัดย่อ
             การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  ในการเตรียมความพร้อมด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ 
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  22  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  1)หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟัง
และการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 12  เรื่อง 
2)  แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน  60  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  จำนวน 12  เรื่อง  รวมทั้งหมด 20  ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t - test)
ผลการศึกษาพบว่า
             1.  หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.43/87.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 
             2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  เท่ากับ  0.7868  ซึ่งมีความหมายว่าหลังจากที่เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  ได้เรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นแล้ว  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ 2  มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเท่ากับ  0.7868  หรือคิดเป็นร้อยละ  78.68
             3.  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
             4.  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ   ทั้ง  12  เล่ม  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.77 
S.D. = 0.12)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน  โดยเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ   มีความสนุกสนานและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  และช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  (  = 4.90,  S.D. = 0.28)
                   โดยสรุปหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  รวมทั้งเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับอื่น ๆ ต่อไป
 « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2013, 10:49:21 AM โดย soting999 »